Hot Articles More+
    Latest accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
    Online First Articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
    Energy accumulation law of surrounding rock in coal thickness variation area and the influence of mining direction on it
    ZHANG Guohua, LI Zibo, LI Yubo, QIN Tao, LIU Yang, JING Ke, LI Jiazhen
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231625
    Abstract FullText HTML PDF
    The influence of organizational mindfulness on miners’ safety behaviors
    QIN Wenjing, LI Jizu, YU Min
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231833
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on the influence laws of hole distribution parameters on guided groove -static expansion synergistic fracturing effect
    QI Jiali, LI Weiqing, HE Zhiyong, HAN Jinming, ZHANG Jian, ZHANG Jiani, LU Xutao, WANG Huaiyuan, LI Changqing
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240112
    Abstract FullText HTML PDF
    Research on mine water inflow prediction method of LSTM-GRU composite model based on deep learning
    LIAN Huiqing, LIQIXING, WANG Rui, XIA Xiangxue, ZHANG Qing, HUANG Yakun, REN Zhengrui, KANG Jia
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230988
    Abstract FullText HTML PDF
    The chemical structure change of anthracite under different acidification conditions
    DENG Ya, YUAN Mei, CHEN Guohong, LU Qing
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230411
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on pore structure and fractal characteristics of fractured coal based on mercury injection and low temperature nitrogen adsorption tests
    CHEN Siliang, JIANG Zebiao, QUAN Xiping, YANG Xifa, MO Qiaoshun
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20222157
    Abstract FullText HTML PDF
    Effect of acidification on micro structure and adsorption characteristics of coal
    HE Jimin, YUAN Mei, LIU Dingling, TIAN Weilin, CHEN Lian, CAO Hongfei
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230764
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on the influence law of fracturing fluid viscosity and liquid injection rate on propagation behavior of hydraulic fractures in laminated shale
    BAI Yuesong, HU Yaoqing, LI Jie
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.2023.12.002
    Abstract FullText HTML PDF
    Microscopic pore structure characteristics of Shanxi Formation coal reservoir in Daning-Jixian Block
    ZHU Gengen, XIE Zhitao, WANG Tao, HU Haiyan, WANG Daxing
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.2024.08.002
    Abstract FullText HTML PDF
    Research and development of anti-high pressure sealing material and sealing characteristics in hydraulic fracturing borehole
    WANG Weiming, ZHANG Chao
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.2024.08.001
    Abstract FullText HTML PDF
    Research on surface subsidence velocity and influencing factors by coal mining under thick loose layers and thin bedrock
    ZHANG Jiaming, CHENG Hua, ZHANG Liangliang
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231386
    Abstract FullText HTML PDF
    Design and system application of risk evaluation model for mining roadway stability
    MA Qingshui, ZHAO Xiangzheng, SONG Zhenqi, YANG Yuhu
    DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231009
    Abstract FullText HTML PDF
    More+
    Simulation study on surface deformation characteristics of CO2 storage in abandoned goaf
    GUO Qingbiao, XIE Yang, WANG Feng, ZHENG Meinan
    2024, 55(5): 1-10. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240526
    Abstract FullText HTML PDF
    Experimental study on gas explosion induced by caving friction of goaf roof
    MU Jun, MI Jianqiang, LIU Zhenwen, CHEN Baohong, ZHAO Pingping, ZHANG Xinyuan, WANG Feng
    2024, 55(5): 11-18. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240512
    Abstract FullText HTML PDF
    Influence of gas pressure on abutment stress and prevention of gas-rockburst composite disaster
    ZHAO Long, HE Hu
    2024, 55(5): 19-27. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240138
    Abstract FullText HTML PDF
    Experimental study on the influence of stress disturbance path on the mechanical properties of coal specimens
    LIU Chengyong, WANG Hanqiu, LIU Zhicheng, WU Jifei, ZHAO Mengye, ZHANG Xinfu, LIU Xuefeng, ZHANG Jinpeng
    2024, 55(5): 28-34. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240313
    Abstract FullText HTML PDF
    Strata movement law and stress distribution characteristics of deep multi-coal seam mining in Yingpanhao Coal Mine
    ZHANG Guojian, FU Lianlong, GUO Guangli, WEI Wei, GAO Xin, LI Huaizhan, GUO Qingbiao, YANG Xiangsheng
    2024, 55(5): 35-50. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240247
    Abstract FullText HTML PDF
    Law of gas-solid particle ejection during coal and gas outburst and the classification method of outburst mine risks
    GUO Yanlei, LIU Haibin, ZHAO Qian, GONG Kai, CHEN Jian, DU Jiaqi
    2024, 55(5): 51-60. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20222028
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on multi-stage pressure reduction desorption law of gas-bearing briquette coal
    JIA Hongzhe, WANG Zhaofeng, SUN Yongxin, YUE Jiwei
    2024, 55(5): 61-67. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230917
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on the effect of moisture on CO2 replacement of methane in coal
    ZHENG Haoge, YANG Hongmin, CHEN Liwei, LIU Yuan
    2024, 55(5): 68-74. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20222043
    Abstract FullText HTML PDF
    Numerical simulation of heat effect and strain effect on gas drainage
    ZHANG Linfeng, YANG Yanguo, FAN Nan, LIU Kang, YAO Wenjun
    2024, 55(5): 75-82. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230015
    Abstract FullText HTML PDF
    Research on prediction method of coal mining face gas outflow based on quadratic decomposition and BO-BiLSTM combination model
    RONG Tongrui, HOU Enke, XIA Bingbing
    2024, 55(5): 83-92. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20222269
    Abstract FullText HTML PDF
    Research and application of high-level directional drilling holes in gas extraction lap part
    ZHANG Mingjie, DENG Wenbo, TAN Zhihong, LI Xuze, LIU Cao, YUAN Shuai
    2024, 55(5): 93-99. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20222199
    Abstract FullText HTML PDF
    Influence of zwitterionic surfactant on wetting effect of coal seam water injection
    SHEN Jialong, BO Fuli
    2024, 55(5): 100-106. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231259
    Abstract FullText HTML PDF
    Influence of air pressure and water pressure on particle size of ultrasonic atomization spray
    ZHANG Jiangshi, REN Xiaofeng, LIU Jianhua, YIN Wenlong, YANG Lingyun
    2024, 55(5): 107-113. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20221988
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on the optimization formula and performance of high efficiency dust suppressant in mine
    REN Qiang, YU Xuelei, TONG Linquan, ZHANG Zhen, GAO Na, ZHOU Tianqin, MA Chunguo, JIANG Ziqiang
    2024, 55(5): 114-121. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20221809
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on suppression of CH4 explosion by CF3H and CO2
    BAI Jieqi, BAI Jicheng, LIANG Yuntao, WANG Lin, SONG Shuanglin, TIAN Fuchao
    2024, 55(5): 122-130. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240180
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on combustion characteristics and oxidation kinetics of water-immersed coal under different ventilation rates
    ZHAO Jiyu
    2024, 55(5): 131-139. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231174
    Abstract FullText HTML PDF
    Diesel vapor leakage and diffusion rules in underground chambers
    LI Shihao, BAI Jicheng, SONG Shuanglin, JIANG Wenzhong, LIANG Yuntao, LIN Qi
    2024, 55(5): 140-150. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20240248
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on evolution characteristics of fracture field in hard thick overlying strata based on geological generalization
    GAO Xingbin, ZHANG Jiajia, YANG Kang, HE Wei, SHI Zhihua, CHEN Liang, BAI Ruhong, SUN Qiang
    2024, 55(5): 151-159. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20222206
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on mechanical properties and fracture characteristics of cemented waste rock backfill with various loading rates
    CHEN Yuanguang, CHEN Yanlong, LYU Chengxian, GU Jun, ZHANG Jialong, ZHANG Yafei, LI Qiang
    2024, 55(5): 160-169. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230721
    Abstract FullText HTML PDF
    Energy and damage analysis of fractured sandstone under true triaxial cyclic loading
    LI Xiyuan, SUN Juzheng, QIN Pei, ZHOU Yang
    2024, 55(5): 170-179. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230940
    Abstract FullText HTML PDF
    Experimental study on strength characteristics of a new type of cementitious filling material based on loess and slag
    GU Jun, CHEN Yanlong, YUAN Jinxiang, LYU Chengxian, ZHANG Jialong, ZHANG Yafei
    2024, 55(5): 180-187. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231081
    Abstract FullText HTML PDF
    Exploring coal seam wind oxidation zone based on transient electromagnetic method
    WU Zhang, ZHANG Kai, LI Xiongwei, YAO Weihua, ZHANG Zhenzhen, LIU Xiugang
    2024, 55(5): 188-194. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231896
    Abstract FullText HTML PDF
    Evaluation of the influences of deep buried coal seam mining on river safety
    SUN Xueyang, SHAO Xianyun, ZHENG Yijing, ZHANG Tianyu, ZHAO Zhenyu, XIE Tong
    2024, 55(5): 195-203. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230615
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on identification model of water inrush source from adjacent limestone aquifer in Paner Coal Mine based on strontium isotope
    WU Dun, LI Bo, WEI Chao, WU Jian, LU Jianwei
    2024, 55(5): 204-212. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230497
    Abstract FullText HTML PDF
    Present situation of support technology and equipment in fully mechanized mining face with supermining height
    HAN Huijun, WANG Guofa, LI Mingzhong, ZHANG Jinhu, LI Yanpeng
    2024, 55(5): 213-221. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231661
    Abstract FullText HTML PDF
    Design and application of large diameter casing lowering device for high level drilling of complex roof
    LIU Zhi, XU Chao, JIANG Lei
    2024, 55(5): 222-226. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20230991
    Abstract FullText HTML PDF
    3D visualization method and software development for directional drilling group trajectories
    ZHANG Xiantao
    2024, 55(5): 227-234. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231016
    Abstract FullText HTML PDF
    Development of transient electromagnetic instrument in mine hole
    XIANG Xiaotong, LI Hongjie, YE Jinjiao, QIU Hao
    2024, 55(5): 235-242. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231323
    Abstract FullText HTML PDF
    On load automatic voltage regulation technology and device of power supply system in heading face
    YAN Junjie, ZHANG Liangliang, WANG Yanfei
    2024, 55(5): 243-250. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231122
    Abstract FullText HTML PDF
    Application of foreign object recognition system based on machine vision in conveyor protection
    YU Zhiqiang
    2024, 55(5): 251-256. DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.20231389
    Abstract FullText HTML PDF
    Spread

    Speical Issues